Friday, February 29, 2008

Greta Tours The Mitt Mobile

Fox host Greta van Susteren Takes a Tour of the Mitt Mobile

Author: GovMittRomney
Tags: Craig Josh Matt Mitt MittMobile MittRomney Romney

No comments: